NFPs statutter

Last ned statutter for norsk forening for pedodonti.

§ 1 Historikk

Foreningen ble stiftet 22.09.1951 som Nordisk forening for pedodonti med nasjonale seksjoner. Som følge av oppløsningen av den nordiske foreningen ble navnet til den norske seksjonen forandret til Norsk forening for pedodonti, forkortet NFP, på generalforsamlingen 6.11.98.

Foreningen ble slått sammen med Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) gjennom vedtak på NFP sin generalforsamling 30.10.2003 og tilsvarende vedtak på NSP sin generalforsamling 30.10.2003.

Den nye foreningen fortsatte under navnet Norsk forening for pedodonti (NFP). Saker som spesielt omhandlet spesialiteten i pedodonti eller spesialister i pedodonti ble ivaretatt av en egen seksjon (Spesialistseksjonen) med et eget arbeidsutvalg.

På generalforsamling 07. 11. 2013 ble Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) og Norsk forening for pedodonti (NFP) delt i to separate foreninger, som før sammenslåingen i 2003.

§ 2 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk forening for pedodonti.

Internasjonalt benevnes foreningen Norwegian Association of Pediatric Dentistry

§3 Registrering av foreningen

Foreningens organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er: 988556637

§ 4 Formål

Foreningens formål er å arbeide for pedodontiens utvikling og praktiske anvendelse.

§ 5 Medlemskap

Foreningen består av medlemmer og æresmedlemmer. Som medlem av foreningen kan
opptas:
a) tannleger
b) annet tannhelsepersonell
c) andre personer som er interessert i foreningens arbeid

Til æresmedlem kan velges enhver som foreningen vil vise en særskilt heder. Forslag til æresmedlemmer sendes til styret for avgjørelse. Valget refereres på første generalforsamling.

Æresmedlemmer har de samme rettigheter som ordinære medlemmer.

§ 6 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 7 Styret

§ 7.1 Styrets sammensetning

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.

§7.2 Valg av styremedlemmer

Styremedlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg, valget kan foregå skriftlig.

For øvrig konstituerer styret seg selv.

§7.2 Styrets oppgaver

Styret tar seg av foreningens drift og skriver årsberetning ved utgangen av hvert år.

Styret plikter å arrangere minst ett medlemsmøte i året. Innkalling til møter og program skal offentliggjøres minst fire uker i forkant.

Styret plikter å følge eventuelle instrukser som er vedtatt av foreningens generalforsamling.

Leder innkaller til og leder foreningens møter, og utarbeider sammen med styret det faglige programmet for medlemsmøtene.

§7.3 Regnskap

Kasserer fører foreningens regnskap, registrerer innbetalinger fra medlemmene og foretar utbetalinger.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av to medlemmer av foreningen som er valgt til å revidere regnskapet (revisorer). Revisorene velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

Regnskapet skal styrebehandles senest innen utgangen av juni måned påfølgende år.

Styregodkjent årsregnskap forelegges generalforsamlingen til godkjenning.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Generalforsamlingen er
beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.

Foreningen avholder generalforsamling årlig innen utgangen av november. Innkalling til generalforsamling kunngjøres på foreningens nettsted eller sendes til medlemmene senest fire uker i forveien.

Forslag som reises av ett eller flere medlemmer må være oversendt styret senest åtte uker før generalforsamling.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Behandling av årsberetning og regnskap
2. Fastsettelse av årskontingent
3. Andre saker som er nevnt i innkallingen
4. Valg av styremedlemmer
5. Ved de generalforsamlinger der det ikke velges styre, skal det velges:
a) to revisorer
b) valgkomité med to medlemmer
Deres funksjonstid er to år

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmerett. Er det stemmelikhet ved valg, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen består av to medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

Valgkomiteen skal fremlegge forslag for generalforsamlingen på nye styremedlemmer og to medlemmer som skal revidere regnskapet.

Ethvert medlem kan overfor valgkomiteen fremme skriftlig forslag på styremedlemmer. Valgkomiteen plikter å orientere generalforsamlingen om alle innkomne forslag på styremedlemmer.

§ 10 Utmelding

Utmelding skal sendes skriftlig til foreningens styre.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år strykes fra medlemslisten.

§ 11 Endringer i statuttene

Forslag om endring av statuttene skal sendes skriftlig til styret senest åtte uker før
generalforsamlingen. Styret skal kunngjøre forslaget på foreningens nettsted eller sende det til medlemmene minimum fire uker før det skal behandles på generalforsamlingen. Det kreves to
tredels flertall for lovendring.

§ 12 Oppløsning

Forslag om å oppløse foreningen skal sendes skriftlig til styret senest to måneder før generalforsamlingen. Styret skal sende forslaget til medlemmene minimum en måned før det skal behandles på generalforsamlingen. Det kreves to tredels flertall for å oppløse foreningen. Ved oppløsning skal foreningens midler anvendes til å fremme forskning innen pedodonti i henhold til beslutning fattet på siste generalforsamling.

 

Statutter for professor guttorm toveruds fond

vedtatt på generalforsamling 25.01.1975 i Norsk seksjon av Nordisk Forening for Pedodonti, revidert på generalforsamlingene 06.11.1998 og 10.11.2005 i Norsk Forening for Pedodonti.

1. Fondet ble opprettet av Norsk seksjon av Nordisk Forening for Pedodonti i 1969 til minne om professor Guttorm Toverud. Grunnbeløpet er på kr. 6000,-.

2. Avkastningen av fondet kan anvendes som reisebidrag for medlemmer av Norsk Forening for Pedodonti til pedodontiseminarer/kongresser, dessuten også ved hospitering ved odontologiske læresteder. Bidrag kan også gis til tannlege- og tannpleierstudenter for å øke deres interesse for pedodonti. Søknad om reisebidrag stiles til og behandles i styret. Støtte til studenter kan gis i form av stipend som utlyses blant aktuelle kandidater. Hvis ikke fondsavkastningen anvendes som nevnt ovenfor, skal de tilføres fondsmidlene. Kun i unntakstilfelle kan styret anvende avkastningen til andre formål.

3. Fondsmidlene kan ikke røres uten etter vedtak i generalforsamling.

4. Fondet kan tilføres ytterligere midler fra innbetalt medlemskontingent, frivillige bidrag, etc. etter vedtak i styret.

5. Fondsmidlene plasseres som for umyndige personers midler bestemt. Uttak av renter, eventuelt fondsmidler, kan kun foretas av kasserer med kontrasignatur av styrets formann, og etter prinsippene i punktene 2 og 3.

6. Om Norsk Forening for Pedodonti oppløses, skal det på siste generalforsamling lages nye statutter for fondet.